Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
8 décembre 2011 4 08 /12 /décembre /2011 21:12

Wat Thai Dhammaram Waterloo Belgium, Harmony Unity : Thursday : 08.12.2011 

 

 

 paix1         buddha-wallpapers     paix1

 

 

 

 

 

 

This is the first Sermon of Lord Buddha

    happyspoonboy                          Prier                      happyspoonboy                      Prier                           happyspoonboy

fb10

 

นำญาติธรรมสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาที่กุสินารา หรือกุสินาคาร์ สถานที่ ๆ พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ควรพิจารณามรณสติ ระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดา พิจารณาให้ใจสงบจากอกุศลธรรม

เกิดความไม่ ประมาทและไม่หวาดกลัว คิดเร่งขวนขวายบำเพ็ญกิจและทำความดี (ข้อ ๗ ในอนุสติ ๑๐) 

 

Leading people to do chanting then meditate at Kusinagar,

India where the Gautama Buddha passed away 2,554 yers ago.


Meditation on Death:
The Blessed Buddha once said:


Contemplation on death, Bhikkhus & friends, when developed &
frequently practised, brings high reward and blessing, has the
Deathless Dimension itself as goal & sweet fruit. And how so?
Bhikkhus & friends, at every dawn and dusk the wise Bhikkhu
thinks to himself: Truly, there are many possibilities of dying:
a snake may bite me, or a scorpion or centipede may sting me,
and thereby I may lose my life. This would be an obstruction!
Or I may stumble and fall down; or become seriously sick, or
bad men or evil spirits may attack me, and thereby I may die.
That would indeed be for me an obstruction blocking Nibbāna!
Here, a Bhikkhu therefore considers by intelligent reflection:
Are there still found in me unsubdued evil and disadvantageous
mental states, that if I should die today or tonight, would lead
me to a bad, painful, low, ugly, poor or unsuccessful next life??
Now, if he by such reflection realize that there are indeed still
unsubdued evil and disadvantageous mental states found in him,
then he should use his utmost determination, energetic effort,
endurance, steadfastness, awareness, and clear comprehension
in order to subdue these evil & disadvantageous mental states!
If, however, the Bhikkhu in his reflections notices that there
are not anymore found in him any evil & disadvantageous mental
states, then such Bhikkhu can dwell in pure blissful serene joy,
training himself in all advantageous things both by day & night!
Source: AN 8:74

 

 

                                                               hindu

 

 

India trip (104)

 

India trip (107)

India trip (106)

Pay homage to one of the most important Buddha statues in India, Nalanda, India.
พาคณะไปกราบหลวงพ่อดำพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งในอินเดียที่รอดพ้นจากการทำลายของผู้รุกรายอินเดีย 

 เมืองนาลันทา ประเทศอินเดีย

What this laughter, what this joy
When the world is ever on fire?
Shrounded all about by darkness,
Will you not then look for light?

จะมัวร่าเริง สนุกสนานกันทำไม
ในเมื่อโลกกำลังลุกเป็นไฟอยู่เนืองนิตย์
พวกเธอถูกความมืดมิดปิดบังตา
ไยไม่แสวงหาแสงสว่างกันเล่า?

 

 

 

 

                                                     india03india03india03

 

lp1

lp2

lp3

With H.E. the Thai Ambassador to India, Piasn Manawapatana at his residence,  

New Delhi, India.
สนทนาธรรมกับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต พิศาล มาณวพัฒน์ หลังจากรับฉันภัตตาหารเพล  

ที่ทำเนียบทูต กรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย The Blessed Buddha once said:
Sabbadānam dhammadānam jināti
Sabbarasam dhammaraso jināti
Sabbaratim dhammarati jināti
Tanhakkhayo sabbadukkham jināti.

The Supreme Triumph:
The gift of Dhamma surpasses all other presents.
The taste of Dhamma excels every other flavour.
The delight of Dhamma exceeds any other happiness.
Eradication of craving conquers all and any suffering...
 

  

นำคณะจาริก-บันทึกธรรม ๓๔ ชีวิตเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ หลังจากคณะได้ทานอาหารไทยมื้ออร่อยที่สุดในอินเดีย  

แล้วสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาที่หน้าพระประธานใต้ต้นโพธิ์ ในทำเนียบทูต กรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย

What is the Final Goal and Destination of Buddhists?

The ascetic wanderer Nandiya once asked the Blessed One: 
Which things, Master Gotama, when developed and refined, lead to Nibbāna, 
have Nibbāna as their end destination, have Nibbāna as their final goal?
These eight things, Nandiya, when developed and refined lead to Nibbāna, have 
Nibbāna as their last destination, have Nibbāna as their final goal. Which eight?

Right View (sammā-ditthi)
Right Motivation (sammā-sankappa)
Right Speech (sammā-vācā)
Right Action (sammā-kammanta)
Right Livelihood (sammā-ājīva)
Right Effort (sammā-vāyāma)
Right Awareness (sammā-sati)
Right Concentration (sammā-samādhi)

These eight things, Nandiya, when developed and refined, lead to Nibbāna, 
have Nibbāna as their target, have Nibbāna as their final aim! 
When this was thus spoken, the wanderer Nandiya said to the Blessed One: 
Magnificent, Master Gotama! Marvelous, Master Gotama! Let the Master 
 Gotama remember me as one, who has taken refuge in the Buddha for life… 

 

                                                                    india02

 

lp7

lp8

 

 

 

 

 

Pay homage to the Gautama Buddha at Mulagandhakuti Jetatavana vihara, Sravasti,

Indiawhere He stayed 19 years.
เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงมูลคันธกุฏิ (พระองค์ทรงประทับอยู่ที่นี่ ๑๙ พรรษา)

 ที่เชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถีประเทศอินเดีย

 

 

 

                                                    hindu

 

 

 

lp6

ที่ด้านหน้ามูลคันธกุฏิ (พระองค์ทรงประทับอยู่ที่นี่ ๑๙ พรรษา) ที่เชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี ประเทศอินเดีย
In the front of Mulagandhakuti Jetatavana vihara, Sravasti, India where He stayed 19 years.

 

 

          Salut    candles-1Salut

 

India trip (111)

India trip (115)

 

 

chtroumpfs1                            coeur-flamme                                          buddhist

fb8

Chocolate Story.

The best present from Belgium for 3 Thai Venerable monks, Ph.D. students of Delhi University :

 May the Dhammas always shine in the hearts and minds of all living-beings.

Hunger is the greatest ill,
the greatest dukkha - conditionedness,
knowing this reality at it is:Nibbana bliss supreme.

Explanation: The most severe disease is hunger. The worst of pain is in component things.

 If this is realistically appreciated, Nibbana is the highest bliss.

 

 

fb9

India trip (22)

Offering chocolates from Belgium to the Lord Abbot (Indian Venerable monk) of Wat Thai Sarnath,

Sarnath, India.

ถวายปัจจัยบำรุงวัด และชอคโกเลตจากเบลเยียมแด่ท่านเจ้าอาวาสวัดไทยสารนาถ เมืองสารนารถ ประเทศอินเดีย

Nirodha : the Cessation of Extinction of Suff
ering; cessation; extinction.

นิโรธ : ความดับทุกข์ คือดับตัณหาได้สิ้นเชิง , ภาวะปลอดทุกข์เพราะไม่มีทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้ หมายถึงพระนิพพา

 

 

 

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ คือเว้นจากเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด เช่น โกงเขา หลอกลวง

สอพลอ บีบบังคับขู่เข็ญ ค้าคน ค้าอาวุธ ค้ายาเสพติด ค้ายาพิษ เป็นต้น (ข้อ ในมรรค)
Right Livelihood:
1: Earning a living not by trading with Living Beings.
2: Earning a living not by selling Meat, Fish or Flesh.
3: Earning a living not by selling Weapons.
4: Earning a living not by de
aling in Alcohol or Drugs .
5: Earning a living not by selling any form of Poison.
That is Right Livelihood!

The Characterization of Right Livelihood:
Any livelihood that neither involves any killing, injuring, harming nor any
imprisoning of any living being, nor stealing, taking what is not given,
cheating, any bribery or corruption, or lying, or false deceiving, tricks, or
use of false measures and weights, neither sensual nor sexual abuse,
neither use or selling of alcohol, nor intoxicating illegal drugs, that causes
carelessness, neither by oneself, nor by getting other employees to do so,
such is Right Livelihood!

 

 

 

 

 

                                              buddha-wallpapers

India trip (110)

India trip (13)

 India trip (14)

 India trip (12)

India trip (138)

 

 

 

 

 

                                         candle01

 

fb4

We love and respect all Indians as they are.

Thank you very much for your friendliness and kindness.

แต่ไหนแต่ไรมา ในโลกนี้
เวรไม่มีระงับด้วยการจองเวร
มีแต่ระงับด้วยการไม่จองเวร
นี้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัว

At any time in this world,
Hatred never ceases by hatred,
But
through non-hatred it ceases.
This is an eternal law.

 

India trip (158)  India trip (162)

 

                                India trip (27) 

India trip (25)

India trip (28)

India trip (30)

India trip (33)

India trip (56)

 

 

 

           bougiecoeur            World       bougiecoeur   

fb5

On the Holy Ganges river bank at night :

May Holy Ganges purify the hearts and minds of all and bring all loving-kindness,

 compassion and wisdom to all sentient beings!

ไม่ควรแส่หาความผิดผู้อื่น
หรือธุระที่เขาทำแล้วหรือยังไม่ทำ
ควรตรวจดูเฉพาะสิ่งที่ตนทำหรือยังไม่ทำเท่านั้น

Pay not atten
tion to the faults of others,
Things done or left undone by others.
Consider only what by oneself
is done or left undone

 

 

 

 

 

 

                                           fded7e32   fded7e32fded7e32      
                

 India trip (66)

India trip (62)

India trip (35)

India trip (88)

India trip (76)

 

 

 

 

                                                    Medita3   happyspoonboy   Medita3  happyspoonboy Medita3                 

 

 

                                 India trip (5) 

สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือเพียรในที่ สถาน ได้แก่
. สังวรปธาน เพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น
. ปหานปธาน เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
. ภาวนาปธาน เพียรเจริญทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิด ขึ้น
. อนุรักข- นาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปและให้เพิ่มไพบูลย์
(
ข้อ ในมรรค)

Right Effort:
1: The effort to overcome already present disadvantageous mental states..
2: The effort to prevent future disadvantageous mental states from arising..
3: The effort to begin developing so far absent advantageous me
ntal states..
4: The effort to maintain and perfect already arisen advantageous mental states..
This is Right Effort!

The Characterization of Right Effort:
Striving for replacing wrong view with right view, is Right Effort!
Striving for replacing wrong motivation with right motivation, is Right Effort!
Striving for replacing wrong speech with right speech, is Right Effort!
Striving for replacing wrong action with right action, is Right Effort!
Striving for replacing wrong livelihood with right livelihood, is Right Effort!
Striving for replacing wrong effort with right effort, is Right Effort!
Striving for replacing wrong awareness with right awareness, is Right Effort!
Striving for replacing wrong concentration w. right concentration, is Right Effort!

 

 

India trip (96)

India trip (92)

India trip (89)

India trip (93)

 

 

 

                             drapeaux-nepal.gif             drapeaux-nepal.gif            drapeaux-nepal.gif

 

                 Flag-Nepal-India.jpg                       Flag-Pins-Nepal-Thailand.jpg

 

nepal.jpg


Lumbini where Prince Siddhattha was born 2.635 years ago, Lumbini, Nepal

สังเวชนียสถาน (สถานที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช, สถานที่เนื่องด้วยพุทธประวัติ ซึ่งพุทธศาสนิกชนควรไปดูเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความไม่ประมาท จะได้เร่งขวนขวายประกอบกุศลกรรม และสำหรับผู้ศรัทธาจะได้จาริกไปชม เพื่อเพิ่มพูนปสาทะ กระทำสักการบูชา อันจะนำให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ - places apt to cause the feeling of urgency; places made sacred by the Buddha's association; places to be visited with reverence; the four Buddhist Holy Places)
. ชาตสถาน (ที่พระพุทธเจ้าประสูต คือ อุทยานลุมพินี - birthplace of the Buddha)

. อภิสัมพุทธสถาน (ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ ควงโพธิ์ที่ตำบลพุทธคยา - place where the Buddha attained the Enlightenment)

. ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน (ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เรียกปัจจุบันว่า สารนาถ - place where the Buddha preached the First Sermon)

. ปรินิพพุตสถาน (ที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน คือ ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา - place where the Buddha passed away into Parinibbana)

D.II.140.
ที..๑๐/๑๓๑/๑๖๓.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Image in the Album : "14-India Trip"   droiteClick Pic-Flash-copie-1 

 

  

11 12 16[1]                                        coeur-2                       ThankU1

 

 

 

                                                 Merci1-copie-1

 

 

 

 

thai buddhist flag 2                              drapeau belgique

 

 

 

 

 Partager cet article

Repost 0
Published by Wat Thaï Dhammaram - Waterloo
commenter cet article

commentaires

Description

  • : Wat Thaï Dhammaram - Waterloo
  • Wat Thaï Dhammaram - Waterloo
  • : The Live to Wat Thaï Dhammaram ขอเจริญพรขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมวัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยียม และขอขอบคุณเป็นพิเศษ Thanks to all who participate in the activities of Wat Thai Dhammaram Waterloo Belgium and Harmony Unity.
  • Contact

Profil

  • Wat Thaï Dhammaram - Waterloo
  • Wat Thai Dhammaram 
Meditation Centre   
Chaussee de Louvain, 71  
1410 Waterloo
Belgium
Tél : +32 2 385 28 55
  • Wat Thai Dhammaram Meditation Centre Chaussee de Louvain, 71 1410 Waterloo Belgium Tél : +32 2 385 28 55

Thank You

Recherche

Calendar


Flash Calendars, Nature Calendars at WishAFriend.com